Kování Šír - ORIGINÁL JE JEN JEDEN !    

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetových obchodů Železářství Šír 1/ Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných
společností Josef Šír - Železářství Šír od 1.1. 2014.


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je
Josef Šír - Železářství Šír se sídlem Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí 1, IČ: 15023397,
registrace: Městský živnostenský úřad ve Vrchlabí dne 16.9.1992 pod č.j.ŽÚ 577/92-Rp.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


2/ Vymezení pojmů

Prodávající
je Josef Šír - Železářství Šír se sídlem Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí 1; IČ: 15023397,
registrace: Městský živnostenský úřad ve Vrchlabí dne 16.9.1992 pod č.j.ŽÚ 577/92-Rp.
Josef Šír - Železářství Šír je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
zákazník našeho internetového obchodu je kupující.
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující,
který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel.

Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní,
výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


3/ Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem
na internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.
Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail,
na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím
a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení
závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem
před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že
prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, záručního listu apod.).
Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době.
Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy,
na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět
na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 

4/ Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
  nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci,
může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad,
na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu
v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


5/ Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),
má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu
odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží
(v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů,
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky,
data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozoveně společnosti.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím,
jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího
či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kovani-sir.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy,
vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
(kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé
v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější
způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím)
do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,
pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění,
musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše,
co na základě kupní smlouvy získal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno),
musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli
právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena,
může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
  před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
  sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
  nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
  dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
  nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;
  to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav
  či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a
  z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
  pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času,
  pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči
  a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty
  pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli,
  že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  .Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného „Výprodej nebo omezené zásoby“
v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem a zákazník
toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.

Prodávající zákazníka o této situaci informuje.
Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.


6/ Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů
v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy
a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,
právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány
v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány,
a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


7/ Zasílání informací

 Objednáním zboží dává kupující souhlas se zasláním e-mailů na uvedenou adresu
a SMS na udané číslo mobilu souvisejících s realizací objednávky.

Jedná se zejména o kopii objednávky, avízo o předání dopravci, nebo avízo k osobnímu odběru.
Dále se může jednat o návazné dotazy ohledně spokojenosti
kupujícího se zakoupenými produkty a poskytnutými službami.


8/ Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr
elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení,
nebo baterií či akumulátorů na prodejně prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory
na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách.

Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo
akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného
sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení,
elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti,
pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení
v počtu odpovídajícím objednanému zboží. Zákazník je však povinen informovat prodejce
o žádosti na zpětný odběr v poznámce k objednávce nebo bez odkladu emailem.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány
spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. 
ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.
Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.
Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


9/ Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


10/ Platba za zboží

Platba za zboží je vždy uvedena včetně DPH 21% není-li uvedeno jinak.

DOBÍRKA Hotově – platba v hotovosti řidiči DPD. Při převzetí zásilky kupujícím od dopravce DPD.

DOBÍRKA Platba kartou - platba kartou bezhotovostně řidiči DPD. Při převzetí zásilky kupujícím od dopravce DPD.

Převodem přes účet - Faktura bude vygenerována nejdéle do 24 hodin od objednání zboží.
Následně Vám bude zaslaná na email.
Po zaplacení faktury bude zboží ihned odesláno běžným balíkem DPD na Vámi uvedenou adresu.
(Tato volba je vhodná především pro velké organizace a státní podniky, úřady a samosprávy)

HOTOVĚ – platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího.


11/ Platba za zboží v EUR

Kurz je obecně nastaven na 22 Kč / 1 Euro.

Zákazník uzavřením kupní smlouvy souhlasí s cenovou nabídkou v celém rozsahu a nastaveném kurzu.

Veškeré objednávky do zahraničí jsou expedovány v EUR a to i za předpokladu že zákazník odešle objednávku v CZK.

Zahraničním zákazníkům, kterým se automaticky nezmění měna, je tato možnost
nabídnuta na každé stránce eshopu v levém horním rohu nad kategoriemi eshopu.

Přepnutím měny z CZK na EUR je eshop ihned plně přeceněn do EUR.


12/ Platba zboží bez DPH 21%

Při nákupu zboží bez DPH, vyčkejte na email s registrací objednávky.
Poté nejdéle do 24 hodin přes volbu v emailu "odpovědět" zašlete potřebné dokumenty ICO a DIC.
Které naskenujete a vložíte do emailu jako příloha (pdf,jpg,jpge,...a další) a následně odešlete.
!!! Jinak Vám nemůžeme fakturu bez DPH vystavit.!!!


13/ Možnosti zaslání zboží

Zboží Vám doručíme po celém světě. Vše potřebné je přednastaveno v košíku.
Stačí zvolit správnou volbu místa doručení.


14/ Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce DPD.

Pokud je obal porušen, je povinen překontrolovat stav a obsah zásilky a
v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis.

Pokud není obal poškozen, je kupující povinen ihned po převzetí otevřít zásilku
a překontrolovat zda zboží není poškozeno.

Pokud ano,
je povinen nejpozději do dvou následujících pracovních dnů po převzetí
reklamovat u dopravce DPD na telefonu 841 700 700.
V případě chybějícího zboží žádáme o zvážení reklamované zásilky včetně obalu a balícího materiálu.

O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, tel, fax).

Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat
(dopravci pozdější reklamace na dopravu nepřijímají).

Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinen bez zbytečného
odkladu zkontrolovat zda souhlasí kódy zboží, typy a výrobní čísla s fakturou,
dodacím listem, záručním listem a příp. objednávkou.

Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu nejpozději do dvou pracovních dnů.
Ten na vlastní náklady zajistí vyřešení problému.

Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v uvedeném čase,
nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.

V případě osobního odběru na prodejně bude zboží předvedeno
a zkontrolována jeho kompletnost v přítomnosti zákazníka.

Pořadové číslo objednávky (Variabilní symbol) neodpovídá pořadovému číslu faktury.


15/ Doručení zboží

Pro doručení zboží používáme moderní rychlé služby DPD
s dodáním následující pracovní den po dni podání.


16/ Sledování zásilek

Zásilky jsou sledovány výpočetní technikou a zákazník může po zadání
čísla zásilky sledovat stav dodání na webových stránkách DPD.


Online sledování zásilek DPD ZDE!


17/ Hodnota poštovného 

Ceny přepravy DPD Česká Republika

Všechny objednávky - Poštovné + Balné
Dobírka = 199Kč, Dobírka platba kartou = 229kč, Platba přes účet = 229kč.

***
Ceny přepravy DPD Slovensko
Dobírka, Platba = 20 euro / 440kč
***

Ceny přepravy DPD Polsko, Německo, Rakousko
Dobírka = 77,27 euro
Platba přes účet = 63,64 euro
***

Ceny přepravy DPD ostatní státy Evropy včetně Anglie
Dobírka = 186,36 euro
Platba přes účet = 163,64 euro
***
Ceny přapravy DPD mimo Evropu - Rusko, U.S.A., China, Afrika a ostatní
Dobírka = 250 euro
Platba přes účet = 204,55 euro


Výhradním přepravcem eshopu je společnost DPD

Dostupnost platí pro objednání v pracovní dny do 12 hodin.

Při objednání v pracovní dny po 12. hodině nebo v mimopracovní dny
začíná lhůta běžet nejbližší pracovní den.
Např. zboží s dostupností 48 hodin objednané v pátek v 18 hodin bude dodáno Ut-St. Při objednání v Pá do 12 hodin je dodání Po-Út.

Platí pro Českou Republiku.
Na Slovensko se prodlužuje lhůta o cca 5 pracovních dnů.
U ostatních států až o 20 pracovních dnů.

Samozřejmě je možno využít osobní odběr v sídle dodavatele.
Přesto je nutné předem učinit objednávku a vyčkat na avízo k převzetí
(v případě nákupu dle Obchodního zákoníku - na IČ)
nebo učinit rezervaci a vyčkat na avízo k osobnímu odběru a tím uzavření kupní smlouvy
(pro spotřebitele). Jen tak máte jistotu, že zboží bude pro Vás rezervováno a připraveno k převzetí. 


18/ Použití obsahu eshopu třetí stranou

Veškeré dokumenty zde na webu (PDF dokumenty, fotografie, multimediální soubory apod.)
volně ke stažení slouží výhradně pro Vaše vlastní, nekomerční použití.
Veškeré grafické, textové soubory a materiály na těchto webových stránkách
jsou autorským a duševním majetkem společnosti Josef Šír Vrchlabí.
Jejich komerční využití třetí stranou není možné. 
Povoleno je pouze odkazovat přímo na soubory umístěné na webových stránkách.


19/ Reklamace a servis

Pro reklamace použijte formulář na našich stránkách zde nebo telefon +420 603 486 701.

Reklamace řešíme zpravidla do 5 - 7 pracovních dnů.

Postup po nahlášení reklamace je takový, že jste kontaktování naším pracovníkem a na záruční opravy k Vám bude objednán svoz DPD zdarma do druhého dne od náhlášení reklamace.
Další postup se řeší individuelně a rychle ku prospěchu zákazníka. Vše je řešeno efektivně a rychle telefonicky a svozem DPD.
Zajišťujeme i pozáruční servis.
Na neodborně namontované námi dodané náhradní díly nemužeme uznat záruční opravu v případě jejich poškození neodbornou manipulací. Proto zajišťujeme i servis.
Pro informace o možnosti opravy nás kontaktujte.20/ Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@kovani-sir.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající zpět na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavření kupní smlouvy.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím
archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem
nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek
ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného
zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí reklamačního řádu.

Tyto obchodní podmínky se mohou pro jednotlivé ehsopy lišit.
Obchodní podmínky platné pro daný eshop jsou vždy zveřejněny v sekci obchodní podmínky.
 

www.dverni-kovani.cz
www.katalog-kovani.cz
www.kovani-sir.cz
www.luxusni-kovani.cz
www.mounting.cz
www.okenni-kovani.cz
www.sir-kovani.cz
www.stylove-kovani.cz 

 

 


Děkujeme Vám za důvěru.
© Autor: Jan Šír
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014
 
kování špičkové kvality
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
© Specialista na mosazné kování & stavební kování - Mosazné Kování Šír eshop www.sir-kovani.cz nejen Mosazné Kování na okna a dveře